Notice of Nondiscrimination

Autism Spectrum Therapies, LLC (“AST”) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. AST does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.


AST:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact an AST representative at 1-866-727-8274.

If you believe that AST has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

AST’s Legal Department
Attn: Privacy Officer
2550 North Hollywood Way, Suite 102
Burbank, CA 91505
1-866-727-8274
privacy@autismtherapies.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, AST’s Legal Department is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ENGLISH
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 443-330-7900.

SPANISH
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 443-330-7900.

CHINESE
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 443-330-7900.

KOREAN
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 443-330-7900. 번으로 전화해 주십시오.

VIETNAMESE
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 443-330-7900.

FRENCH
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 443-330-7900.

TAGALOG
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 443-330-7900.

RUSSIAN
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 443-330-7900.

AMHARIC
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 443-330-7900.

KRU (BASSA)
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò popoɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 443-330-7900

IBO
Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka 443-330-7900

YORUBA
AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 443-330-7900

URDU
ںیہ بایتسد ںیم تفم تامدخ یک ددم یک نابز وک پآ وت ،ںیہ ےتلوب ودرا پآ رگا :رادربخ 443-330-7900 . ںیرک لاک ۔

PERSIAN
یارب ناگیار تروصب ینابز تالیهست ،دینک یم وگتفگ یسراف نابز هب رگا :هجوت 443 اب .دشاب یم مهارف امش -330- .دیریگب سامت . 7900

FRENCH CREOLE
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 443-330-7900.

PORTUGESE
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 443-330-7900.

ARABIC
.ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم443-330-7900 .:مكبلاو مصلا فتاه مقر) مقرب لصتا .

GUJARATI
સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 443-330-7900.

Created with Sketch.